به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ملی صنایع مس ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٣٩ ریال سود با سرمایه ٢٠٠٠٠ میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٢۴ درصدی داشته است. گفتنی است سود هر سهم ٣ماهه نخست با سرمایه جدید ١٧۴ ریال ، ٣ماهه دوم ٣١١ ریال ،٣ماهه سوم ٣٨٣ ریال و ٣ماهه چهارم ۴٧١ ریال می باشد ، که نشان دهنده صعودی بودن سود شرکت می باشد. درآمد های عملیاتی در این دوره ٨٨ درصد و سود عملیاتی ١١٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. شایان ذکر است، درآمد سرمایه گذاری ها ٣١٩ درصد و سایر درآمد های عملیاتی نیز ٢٣٠ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود خالص ١٢ماهه بالغ بر ٢۶٧٨٩ میلیارد تومان می باشد.
یک گزارش فوق عالی از «فملی» /رشد ١٢۴درصدی سود در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ملی صنایع مس ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1339 ریال سود با سرمایه 20000 میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 124 درصدی داشته است.
گفتنی است سود هر سهم 3ماهه نخست با سرمایه جدید 174 ریال ، 3ماهه دوم 311 ریال ،3ماهه سوم 383 ریال و 3ماهه چهارم 471 ریال می باشد ، که نشان دهنده صعودی بودن سود شرکت می باشد.
درآمد های عملیاتی  در این دوره 88 درصد و سود عملیاتی  110 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
شایان ذکر است، درآمد سرمایه گذاری ها 319 درصد و سایر درآمد های عملیاتی نیز 230 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود خالص 12ماهه بالغ بر 26789 میلیارد تومان می باشد.