به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،مبین انرژی خلیج فارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩٧٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٣٧ درصدی داشته است.
تحقق سود ١٩٧٧ ریالی مبین انرژی خلیج فارس در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،مبین انرژی خلیج فارس در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1977 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 37 درصدی داشته است.