به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،کارخانجات پارس الکتریک در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨۴٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۴٢ درصدی داشته است.
بررسی عملکرد کارخانجات پارس الکتریک در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،کارخانجات پارس الکتریک در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 847 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 42 درصدی داشته است.