به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،نیروسرمایه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٨ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۵ درصدی داشته است.
تحقق سود ١٣٨ ریالی نیرو سرمایه در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،سرمایه گذاری نیرو در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 138 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 5 درصدی داشته است.