به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،گروه اقتصادی کرمان خودرو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶ ریال سود محقق کرد.
سود ١٢ماهه «خکرمان» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،گروه اقتصادی کرمان خودرو در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 36 ریال سود محقق کرد.