به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،تراکتورسازی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩٩۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٧٠ درصدی داشته است.
تراکتورسازی ایران در ١٢ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،تراکتورسازی ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1995 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 70 درصدی داشته است.