به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،نفت پاسارگاد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٨٩۴ ریال سود تلفیقی محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٩٩ درصدی داشته است.
١٢ماهه نفت پاسارگاد بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،نفت پاسارگاد در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1894 ریال سود تلفیقی محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 99 درصدی داشته است.