به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،سرمایه گذاری صنعت نفت در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۶٢۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۵٩ درصدی داشته است.
رشد ۵٩ درصدی سود سرمایه گذاری صنعت نفت در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،سرمایه گذاری صنعت نفت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1625 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 59 درصدی داشته است.