به گزارش بورس ٢۴، نماد های «گنگین» ، «وفتخار» ، «ولقمان» ، «قتربت» ، «تاتمس» و «فکمند» به تابلو زرد و نماد «خبنیان» به تابلو نارنجی منتقل شدند.
اطلاعیه مهم فرابورس ایران در خصوص تغییر طبقه بندی شرکت های درج شده در بازار پایه

به گزارش بورس۲۴ ، نماد های «گنگین» ، «وفتخار» ، «ولقمان» ، «قتربت» ، «تاتمس» و «فکمند» به تابلو زرد و نماد «خبنیان» به تابلو نارنجی منتقل شدند.