به گزارش بورس ٢۴، دوره بازارگردانی داروسازی جابر ابن حیان تا تاریخ ٩ آذر ١۴٠٠ تمدید شد.
بازارگردانی «دجابر» تا ٩ آذر تمدید شد

به گزارش بورس۲۴ ، دوره بازارگردانی داروسازی جابر ابن حیان تا تاریخ 9 آذر 1400 تمدید شد.