به گزارش بورس ٢۴، دوره بازارگردانی نماد تامین سرمایه نوین تا تاریخ ١٨ آذر ١۴٠٠ تمدید شد.
تمدید دوره بازارگردانی «تنوین»

به گزارش بورس۲۴ ، دوره بازارگردانی نماد تامین سرمایه نوین تا تاریخ 18 آذر 1400 تمدید شد.