به گزارش بورس ٢۴، دوره بازارگردانی نماد بیمه آسیا تا تاریخ ١٧ آبان ١۴٠٠ تمدید شد.
بازارگردانی نماد بیمه آسیا تمدید شد

به گزارش بورس۲۴ ، دوره بازارگردانی نماد بیمه آسیا تا تاریخ 17 آبان 1400 تمدید شد.