به گزارش بورس ٢۴، نماد گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ٢٩ خرداد بازارگردانی می شود.
بازارگردان «ومدیر» مشخص شد

به گزارش بورس۲۴ ، نماد گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ 29 خرداد بازارگردانی می شود.