به گزارش بورس ٢۴، اوراق مشارکت شهرداری یزد با نماد « میزد ٣٠۴» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
درج اوراق مشارکت شهرداری یزد با نماد «میزد ٣٠۴» در بورس تهران

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق مشارکت شهرداری یزد با نماد « میزد 304» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.