به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢۴١ ریال زیان محقق کرد.
١٢ماهه «وشمال» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 241 ریال زیان محقق کرد.