به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی پارس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٠٨٠٧ ریال سود با سرمایه ۶٠٠ میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٠٩ درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره ٧١ درصد و سود عملیاتی ٧٢ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
درخشش پتروشیمی پارس در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی پارس در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 20807 ریال سود با سرمایه 600 میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 109 درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره 71 درصد و سود عملیاتی 72 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.