به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،بانک کارآفرین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴٣٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢٩٧ درصدی داشته است.
١٢ماهه بانک کار آفرین چگونه گذشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،بانک کارآفرین در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 432 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 297 درصدی داشته است.