به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت تولیدات تجهیزات سنگین هپکو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۶۴ ریال زیان محقق کرد.
«تپکو» در سال ٩٩ زیان ده بود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تولیدات تجهیزات سنگین هپکو در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 64 ریال زیان محقق کرد.