به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نزد بانک پاسارگاد توسط شرکت ایران خودرو رفع توثیق شد.
«خگستر» از فک رهن سهام متعلق به سهامدار عمده گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نزد بانک پاسارگاد توسط شرکت ایران خودرو رفع توثیق شد.