به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت توسعه معادن روی ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٧۴ ریال سود محقق کرد.درآمد سود تضمین شده ۴٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.
«کروی» در ١٢ماهه ٣٧۴ ریال سود برای هر سهم محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت توسعه معادن روی ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 374 ریال سود محقق کرد.درآمد سود تضمین شده 47 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.