به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩٣٩ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ١٨۶ درصدی داشته است.
«سمگا» در ١٢ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 939 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 186 درصدی داشته است.