به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت گروه بهمن در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١١١ ریال سود با سرمایه جدید محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٣۵٧ درصدی داشته است.
تحقق سود ١١١ ریالی گروه بهمن در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه بهمن در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 111ریال سود با سرمایه جدید محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 357 درصدی داشته است.