به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک ایران زمین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ۴۵٨ میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرد. هم چنین درآمد کارمزد رشد ٩۵ درصدی داشته و به ٩١ میلیارد تومان رسید. سود سرمایه گذاری ها نیز با رشد ۵۶ درصدی به ١٠٢٩میلیارد تومان رسید. هزینه های مالی نیز ماهش چشمگیر ٩٨ درصدی داشته است.
کاهش قابل توجه هزینه مالی در بانک ایران زمین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک ایران زمین در 12 ماهه منتهی به اسفند 1399 حدود 458 میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرد. هم چنین درآمد کارمزد رشد 95 درصدی داشته و به 91 میلیارد تومان رسید. سود سرمایه گذاری ها نیز با رشد 56 درصدی به 1029میلیارد تومان رسید. هزینه های مالی نیز ماهش چشمگیر 98 درصدی داشته است.