به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعلام نمودعطف به اعلامیه منتشره شده در خصوص برگزاری مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی پردازشی و شبکه مرکز داده با توجه به نرخ های اعلامی شرکت مبین تدبیر شریف با قیمت ۵٣۵.٠٨۵ دلار (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) بعنوان نفر اول و شرکت فن آوری لاجورد تکوین با قیمت ۵۴۵.۴١٨ دلار بعنوان نفر دوم اعلام میشودو مقرر گردید سایر ترتیبات وفق آیین نامه معاملات اقدام شود. تاریخ شروع فعالیت از نیمه دوم تیر ماه می باشد.تاریخ بازگشایی پاکتها ١۴٠٠.٠٣.٢۴ می باشد.
«حسینا» از نتیجه مناقصه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعلام نمودعطف به اعلامیه منتشره شده در خصوص برگزاری مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی پردازشی و شبکه مرکز داده با توجه به نرخ های اعلامی شرکت مبین تدبیر شریف با قیمت 535.085 دلار (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) بعنوان نفر اول و شرکت فن آوری لاجورد تکوین با قیمت 545.418 دلار بعنوان نفر دوم اعلام میشودو مقرر گردید سایر ترتیبات وفق آیین نامه معاملات اقدام شود. تاریخ شروع فعالیت از نیمه دوم تیر ماه می باشد.تاریخ بازگشایی پاکتها 1400.03.24 می باشد.