به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، بانک خاورمیانه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ برای هر سهم ١١٠٨ ریال سود محقق کرد که در مقایسه با دوره قبل ٩٢ درصد رشد داشته است. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با ٨١ درصد رشد به ١٣۴٧ میلیارد تومان رسید. جمع درآمدهای عملیاتی نیز ١٠٢ درصد رشد داشته است. هم چنین سود تلفیقی هر سهم با رشد ٩۵ درصدی به ١٢١١ ریال رسید.
بانک خاورمیانه به سود ١١٠٨ ریالی رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک خاورمیانه در 12 ماهه منتهی به اسفند 1399 برای هر سهم 1108 ریال سود محقق کرد که در مقایسه با دوره قبل 92 درصد رشد داشته است. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با 81 درصد رشد به 1347 میلیارد تومان رسید. جمع درآمدهای عملیاتی نیز 102 درصد رشد داشته است. هم چنین سود تلفیقی هر سهم با رشد 95 درصدی به 1211 ریال رسید.