مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمی دارویی دارو پخش امروز تشکیل شد.