مجمع شرکت شیرین دارو امروز با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.