جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا با نماد خکمک با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی و نمایندگان آن ها صبح روز جاری به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.