مجمع عمومی عادی سالیانه داروسازی اکسیر امروز با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.