مجمع شرکت کلر پارس با حضور ۷۴.۰۲ درصد سهامداران امروز برگزار شد.