به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد شرکت پارس خودرو از تاریخ ٢۵خرداد ١۴٠٠ توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم پایان می یابد.
بازارگردانی نماد پارس خودرو پایان یافت

به گزارش بورس۲۴ ، بازارگردانی نماد شرکت پارس خودرو از تاریخ 25خرداد 1400 توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم پایان می یابد.