به گزارش بورس ٢۴، دوره بازارگردانی نماد سرمایه گذاری مسکن تا تاریخ ٢٢ آبان ١۴٠٠ تمدید شد.
دوره بازارگردانی نماد سرمایه گذاری مسکن تمدید شد

به گزارش بورس۲۴ ، دوره بازارگردانی نماد سرمایه گذاری مسکن تا تاریخ 22 آبان 1400 تمدید شد.