مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی برکت امروز برگزار شد و همان طور که انتظار می رفت، تولید واکسن کرونا بحث اصلی این مجمع بود.