مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی آبادان امروز برگزار شد و به دلیل زیان انباشته شرکت، سود تقسیم نکرد.