به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا از واگذاری ملک الهیه توسط شرکت سرمایه گذاری سایپا به شرکت سایپا بابت تسویه بدهی سنواتی آن شرکت و به طبع آن واگذاری ملک اشاره شده به بانک پارسیان جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به بانک مذکور خبر داد.
سایپا از واگذاری ملک الهیه توسط سرمایه گذاری سایپا خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سایپا از واگذاری ملک الهیه توسط شرکت سرمایه گذاری سایپا به شرکت سایپا بابت تسویه بدهی سنواتی آن شرکت و به طبع آن واگذاری ملک اشاره شده به بانک پارسیان جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به بانک مذکور خبر داد.