به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه شرکت ارتباطات سیار با موضوع " خرید تجهیزات شبکه یدکی فورس ماژور " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.
«لکما» از حضور در یک مناقصه خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه شرکت ارتباطات سیار با موضوع " خرید تجهیزات شبکه یدکی فورس ماژور " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.