اولین مجمع عمومی سالیانه شرکت رایان هم افزا پس از عرضه در فرابورس، امروز برگزار شد.