به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در چند مناقصه برنده شد.
«لکما» در یک مناقصه برنده شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در چند مناقصه برنده شد.