به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٨١ درصدی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر نمود.
افزایش سرمایه «لکما» از تجدید ارزیابی مجوز گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 181 درصدی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر نمود.