مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مالی توسعه مهر آیندگان امروز برگزار شد.