کاری می کنم این همه سهام‌ دار خُرد سیلی نخورند محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست‌ جمهوری، گفت: حداقل دو نفر از سهامداران خُرد را در شورای بورس دخالت خواهیم داد تا در تصمیم‌ گیری‌ های بورس حضور داشته باشند و این همه سهام‌ دار خُرد سیلی نخورند و از میدان به در نروند...

بورس۲۴محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست‌ جمهوری گفت: حداقل دو نفر از سهامداران خُرد را در شورای بورس دخالت خواهیم داد تا در تصمیم‌ گیری‌ های بورس حضور داشته باشند و این همه سهام‌ دار خُرد سیلی نخورند و از میدان به در نروند.

منبع: تسنیم