به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی کرمانشاه در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۴٢٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٨٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨١ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی کرمانشاه در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 423 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 283 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 81 درصد رشد داشته است.