به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی شازند در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ٢۶۵١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۴٠۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٧٧ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی شازند در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 2651 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 1404 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 177 درصد رشد داشته است.