به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مس شهید باهنر در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۵٣۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣١٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل١٩۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مس شهید باهنر در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 535 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 317 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل196 درصد رشد داشته است.