به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ملی صنایع مس ایران در ٢ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۶٩٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵۵٣٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠٢ درصد رشد داشته است.فروش اردیبهشت سال ١۴٠٠ بعد از فروش اسفند٩٩ بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال های اخیر است.گزارش خوبی است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ملی صنایع مس ایران در 2 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 6939 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 5538 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 2 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 102 درصد رشد داشته است.فروش اردیبهشت سال 1400 بعد از فروش اسفند99 بیشترین مبلغ فروش ماهانه در سال های اخیر است.گزارش خوبی است.