به گزارش بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ٢ همت پول در بانک سپرده کرده است.

به گزارش بورس۲۴ ، سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از 2 هزار همت پول در بانک سپرده کرده است.