به گزارش بورس ٢۴، از جمله نکات جالب در صورت های منتشر شده می توان به متوسط حقوق ماهانه کارمندان سازمان در سال ٩٩ اشاره کرد. در سال ٩٩ متوسط تعداد کارمندان ۵١٧ نفر بوده و هزینه پرسنلی ١١۴ میلیارد تومان که به صورت میانگین به ازای هر نفر حدود ٢٢١ میلیون تومان در سال می باشد. سپرده های بانکی در سال ٩٩ برای گروه حدود ١٩٢٩ میلیارد تومان و برای خود سازمان حدود ۶٧۴ میلیارد تومان می باشد. درآمد های عملیاتی سازمان نیز علیرغم کاهش کارمزد ها حدود ۴برابر افزایش یافته است. از نکات مهم دیگر صورت های مالی افزایش در سرفصل وسایل نقلیه می باشد، سازمان در سال ٩٩ تعداد ٢٩ دستگاه پژو پارس و ٢٠ دستگاه خودرو دنا خریده است!
مروری بر چند نکته مهم در صورت های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

به گزارش بورس۲۴ ، از جمله نکات جالب در صورت های منتشر شده می توان به متوسط حقوق ماهانه کارمندان سازمان در سال 99 اشاره کرد. در سال 99 متوسط تعداد کارمندان 517 نفر بوده و هزینه پرسنلی 114 میلیارد تومان که به صورت میانگین به ازای هر نفر حدود 221 میلیون تومان در سال می باشد. سپرده های بانکی در سال 99 برای گروه حدود 1929 میلیارد تومان و برای خود سازمان حدود 674 میلیارد تومان می باشد.
درآمد های عملیاتی سازمان نیز علیرغم کاهش کارمزد ها حدود 4برابر افزایش یافته است.
از نکات مهم دیگر صورت های مالی افزایش در سرفصل وسایل نقلیه می باشد، سازمان در سال 99 تعداد 29 دستگاه پژو پارس و 20 دستگاه خودرو دنا خریده است!