به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک کارآفرین اعلام نمود مدیریت بانک به منظور ورود شرکتهای تابعه به بازار سرمایه و عرضه آنها در بورس، نسبت به عرضه اولیه ٢٢۵ میلیون سهم شرکت شرکت لیزینگ کارآفرین به قیمت هر سهم ٢٠٠ر٢ ریال (جمعا معادل ۴٩۵ میلیارد ریال) اقدام نموده است. بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل ٢٢۵ میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل ٢٧٠ میلیارد ریال برآورد می گردد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک کارآفرین اعلام نمود مدیریت بانک به منظور ورود شرکتهای تابعه به بازار سرمایه و عرضه آنها در بورس، نسبت به عرضه اولیه 225 میلیون سهم شرکت شرکت لیزینگ کارآفرین به قیمت هر سهم 200ر2 ریال (جمعا معادل 495 میلیارد ریال) اقدام نموده است. بهای تمام شده سهام واگذار شده در دفاتر این بانک معادل 225 میلیارد ریال می باشد که بر این اساس سود واگذاری معادل 270 میلیارد ریال برآورد می گردد.