به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش اعلام نمود با توجه به افزایش نرخ مواد موثره دارویی وارداتی و داخلی در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات ،هیئت مدیره تصویب نمودند تا نرخ فروش محصولات ۵٠ درصد افزایش یابد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش اعلام نمود با توجه به افزایش نرخ مواد موثره دارویی وارداتی و داخلی در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات ،هیئت مدیره تصویب نمودند تا نرخ فروش محصولات 50 درصد افزایش یابد