به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس و اوراق بهادار در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ٢٠۵٨ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است ،درحالی که درآمد عملیاتی سال ١٣٩٨ حدود ۵٧٢ میلیارد تومان بود.گفتنی است هزینه های پرسنلی در سال ٩٩ حدود ١١۴ میلیارد تومان و درسال ٩٨ حدود ٨١ میلیارد تومان بود.سایر درآمدهای غیرعملیاتی در سال ٩٩ حدود ٢۶۴ میلیارد تومان و درسال ٩٨ حدود ٢٢٠میلیارد تومان بود.مازاد درآمد بر هزینه خالص در سال ٩٩ حدود ١٧٧۵ میلیارد تومان و در سال ٩٨ حدود ۵٧٠ میلیارد تومان بود.مازاد درآمد بر هزینه های خالص تلفیقی ٣٣٠٩ میلیارد تومان می باشد.جمع دارایی ها ۴١٨۴ میلیارد تومان و مجموع بدهی ها ۴۶۵ میلیارد تومان می باشد.
رونمایی از صورت های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین بار

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس و اوراق بهادار در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ٢٠۵٨ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است ،درحالی که درآمد عملیاتی سال ١٣٩٨ حدود ۵٧٢ میلیارد تومان بود.گفتنی است هزینه های پرسنلی در سال ٩٩ حدود ١١۴ میلیارد تومان و درسال ٩٨ حدود ٨١ میلیارد تومان بود.سایر درآمدهای غیرعملیاتی در سال ٩٩ حدود ٢۶۴ میلیارد تومان و درسال ٩٨ حدود ٢٢٠میلیارد تومان بود.مازاد درآمد بر هزینه خالص در سال ٩٩ حدود ١٧٧۵ میلیارد تومان و در سال ٩٨ حدود ۵٧٠ میلیارد تومان بود.مازاد درآمد بر هزینه های خالص تلفیقی ٣٣٠٩ میلیارد تومان می باشد.جمع دارایی ها ۴١٨۴ میلیارد تومان و مجموع بدهی ها ۴۶۵ میلیارد تومان می باشد.